Nasza misja

Zgodnie z Programem Rozwoju Przedszkola Niepublicznego "Sezamkowo",  nasza wizja, misja oraz zadania priorytetowe to:

Wizja:

 1. Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w którym wszyscy czują się dobrze.
 2. Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspakajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.
 3. Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.
 4. Naszych wychowanków cechuje śmiała, otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata.
 5. W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę  zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.
 6. Tworzymy przedszkole bogato  wyposażone  w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 7. Funkcjonalnie i estetycznie urządzony ogród stwarza okazję do bezpiecznych zabaw twórczych.

Misja:

 1. W pracy wychowawczo-dydaktycznej wykorzystujemy innowacje (rozwijanie twórczych zdolności i zainteresowań dziecka) i programy autorskie (Program wychowania przez sztukę, program wykorzystania komputerów i oprogramowania edukacyjnego w przedszkolu).
 2. Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
 3. Zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze, we współpracy z rodziną i środowiskiem.
 4. Stwarzamy sytuacje umożliwiające twórcze działanie i dokonywanie wyboru.
 5. Współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami kultury (szczególnie z Miejskim Domem Kultury w Ligocie) korzystając z ich oferty kulturalno-oświatowej.
 6. Z sukcesem bierzemy udział w konkursach i festiwalach organizowanych dla dzieci.

Zadania priorytetowe:

 1. Podejmowanie działań zmierzających do  rozwijania dziecięcej twórczości w różnych obszarach aktywności.
 2. Integrowanie oddziaływań wychowawczych: dom – przedszkole – środowisko.
 3. Stymulowanie i wspieranie indywidualności dziecka.
 4. Przygotowanie dzieci do podjęcia z sukcesem obowiązków szkolnych.
 5. Modernizacja i wzbogacenie bazy przedszkolnej o wyposażenie niezbędne do realizacji wizji.
do góry